Säännöt

I LUKU – NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA


Nimi ja kotipaikka

1

Yhdistyksen nimi on Luontokamerat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.


Tarkoitus ja toiminta

2

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä mahdollisuuksia kehittyä luonnonvalokuvaajana.

3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho: järjestää koulutustilaisuuksia, kilpailuja ja näyttelyitä järjestää jäsenilleen opinto- ja kuvausmatkoja järjestää kokouksia, tiedotustilaisuuksia ja illanviettoja harjoittaa kustannustoimintaa omistaa valokuvaus-, kuvan esittämis- ja näyttelykalustoa voi kuulua jäsenenä muihin yhdistyksiin pyrkii muin samantapaisin keinoin saavuttamaan tarkoituksensa Toimintansa tukemiseksi kerho voi asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.


II LUKU – JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET


Jäsenlajit ja jäseneksi liittyminen

4

Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

5

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen luonnonvalokuvauksesta kiinnostunut, jonka kerhon hallitus hyväksyy jäseneksi. Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kerhon toimintaa.


Eroaminen ja erottaminen

6

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tai toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut kerhoa. Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä kerhon kokoukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai kerhon kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.


III LUKU – KERHON PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO


Päätäntä- ja toimeenpanovallan käyttö

8

Kerhon päätäntävaltaa käyttävät jäsenet kerhon kokouksessa. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.


Kerhon kokoukset

9

Kerhon kokoukset ovat sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään vuosittain helmi–toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous loka–marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous tai hallitus niin päättää tai, kun vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

10

Äänioikeus kerhon kokouksissa on kokouksessa läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kerholle kuluvan vuoden jäsenmaksunsa. Jäsen ei voi valtuuttaa ketään muuta käyttämään äänioikeuttaan. Kannatusjäsenellä on kerhon kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


Päätöksenteko kerhon kokouksessa

11

Päätökset kerhon kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä lukuun ottamatta näiden sääntöjen pykälissä 20 ja 21 mainittuja asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.


Sääntömääräiset kokoukset

12

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen antama kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta.

2. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

4. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24. pykälän määräykset.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

2. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.

3. Päätetään seuraavana vuonna varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävä jäsenmaksu. Varsinaiselta jäseneltä perittävä jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin kannatusjäseneltä perittävä jäsenmaksu.

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle näiden sääntöjen 14. pykälän mukaisesti.

5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

6. Käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24. pykälän määräykset.


Kokouskutsu

13

Kutsu kerhon kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse tai sähköpostin välityksellä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.


Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

14

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muista jäsenistä vuosittain on erovuorossa puolet. Ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja yli puolet hallituksen muista jäsenistä. Sama henkilö voi toimia yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenenä korkeintaan neljä vuotta. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai tulee pysyvästi estyneeksi kesken toimikautensa, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tämän jäljellä olevaksi loppukaudeksi.


Hallituksen tehtävät

15

Hallituksen tehtävänä on muun muassa: pitää järjestäytymiskokouksensa kuukauden kuluessa toimikautensa alettua johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja kerhon kokouksen päätösten mukaan hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää heistä luetteloa erottaa jäsenet näiden sääntöjen 7. pykälän mukaan valita vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitaja, sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta, hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistysrekisteriin avustaa toiminnantarkastajia ja toimittaa heille kaikki heidän pyytämänsä materiaali edustaa kerhoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta.


IV LUKU – YLEISTÄ


Kerhon nimen kirjoittaminen

16

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi myös määrätä jonkun hallituksen muun jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.


Tili- ja toimintakausi

17

Kerhon tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.


Toiminnantarkastajat

18

Kerholla on kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet. Toiminnantarkastajilla ja heidän varamiehillään tulee olla tehtävän suorittamisen kannalta riittävä talouden ja hallinnon tuntemus.


Toiminnan tarkastus

19

Hallituksen tulee antaa tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kerhon kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Toiminnantarkastajien tulee antaa kertomus suorittamastaan tarkastuksesta kahden viikon kuluttua saatuaan tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomus osoitetaan kerhon kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle.


Sääntöjen muuttaminen

20

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksessa. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa ja muutoksen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


Kerhon purkaminen

21

Kerhon purkamisesta voidaan päättää kerhon kokouksessa. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa ja purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kerhon purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan kerhon viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin kerhon tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.


Saavutettujen oikeuksien säilyminen

22

Tällä sääntömuutoksella ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Powered by SmugMug Owner Log In